X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน

มีปัญหาเกี่ยวกับ Username Password ติดต่อ คุณชัยวรรณ (จนท.สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ) 095-9382529 ,089-7279950

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือรับ
๕๑๔๘๒ ด่วนที่สุด 24 ก.ย. 61
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2561
หนังสือรับ
๕๑๔๕๘ ปกติ 25 ก.ย. 61
บ.พี พี บุคส์ แอนด์ คอม จำกัด
ใบเสนอราคา จำนวนเงิน 30,900 บาท
หนังสือรับ
๕๑๔๕๕ ปกติ 11 ก.ย. 61
บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงิน 1,668.15 บาท
หนังสือรับ
๕๑๔๕๓ ด่วนมาก 9 ม.ค. 61
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน 118.32 บาท
หนังสือรับ
๕๑๔๔๘ ปกติ 17 ก.ย. 61
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หนังสือรับ
๕๑๔๔๖ ด่วนที่สุด 17 ก.ย. 61
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ 30 กันยายน 2561
หนังสือรับ
๕๑๓๙๘ ปกติ 13 ก.ย. 61
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ขอส่งภาพข่าว/กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หนังสือรับ
๕๑๓๙๗ ปกติ 24 ก.ย. 61
ฝ่ายบริหาร
รายงานประจำวัน
หนังสือรับ
๕๑๓๙๖ ปกติ 24 ก.ย. 61
ฝ่ายบริหาร
รายงานประจำวัน
หนังสือรับ
๕๑๓๙๕ ปกติ 14 ก.ย. 61
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญร่วมงานจัดเเสดงเเฟชั่นโชว์
หนังสือรับ
๕๑๓๙๔ ปกติ 19 ก.ย. 61
บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ใบเเจ้งหนี้จำนวนเงิน 15.19 บาท
หนังสือรับ
๕๑๓๙๓ ด่วนที่สุด 24 ก.ย. 61
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
จัดส่งเเผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561
หนังสือรับ
๕๑๓๙๒ ปกติ 19 ก.ย. 61
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมพลังเครือข่ายกำหนดมาตรการและเเผนงานความทร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่วม
หนังสือรับ
๕๑๓๙๑ ปกติ 14 ก.ย. 61
กองคลัง ส่วนการพัสดุและจัดซื้อ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
หนังสือรับ
๕๑๓๙๐ ปกติ 21 ก.ย. 61
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือรับ
๕๑๓๘๙ ปกติ 24 ก.ย. 61
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ต
หนังสือรับ
๕๑๓๘๘ ปกติ 6 ก.ย. 61
มูลนิธิส่ามอ๋องเอี๋ยเชิงทะเล
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงานประเพณีกินผัก ประจำปี 2561
หนังสือรับ
๕๑๓๘๗ ปกติ 24 ก.ย. 61
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
โครงการฝึกอรมหลักสูตรการวิเคราห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5
หนังสือรับ
๕๑๓๒๒ ด่วนที่สุด 21 ก.ย. 61
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
หนังสือรับ
๕๑๓๒๑ ปกติ 24 ก.ย. 61
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 7
หนังสือเวียน
ภก๐๐๑๘.๔/ว๔๕๖๒ ปกติ 24 ก.ย. 61
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญประชุมคณะรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ต
หนังสือรับ
๕๑๐๗๕ ปกติ 21 ก.ย. 61
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ขอเเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561
หนังสือรับ
๕๑๐๗๔ ปกติ 17 ก.ย. 61
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสั่งจังหวัด
๓๔๖๑/๒๕๖๑ ปกติ 21 ก.ย. 61
สาธารณสุขอำเภอเมือง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ 2561
คำสั่งจังหวัด
๓๔๖๐/๒๕๖๑ ปกติ 21 ก.ย. 61
สาธารณสุขอำเภอเมือง
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ สสอ.เมืองภูเก็ต และรพ.สต.ในเขตเมืองภูเก็ต
คำสั่งจังหวัด
๓๔๕๙/๒๕๖๑ ปกติ 21 ก.ย. 61
สาธารณสุขอำเภอเมือง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดรพ.สต.ราไวย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งจังหวัด
๓๔๕๘/๒๕๖๑ ปกติ 21 ก.ย. 61
สาธารณสุขอำเภอเมือง
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้รพ.สต.ราไวย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งจังหวัด
๓๔๕๗/๒๕๖๑ ปกติ 21 ก.ย. 61
สาธารณสุขอำเภอเมือง
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อของรพ.สต.ราไวย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งจังหวัด
๓๔๕๖/๒๕๖๑ ปกติ 21 ก.ย. 61
สาธารณสุขอำเภอเมือง
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือรับ
๕๐๙๑๐ ปกติ 20 ก.ย. 61
ฝ่ายบริหาร
รายงานประจำวัน